Genel

İnsan Türünün Görevi: Koruyuculuk

img_5613

Geçtiğimiz yıl okuduğum Galaktik İnsan kitabından beğendiğim bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istedim. Keyifli okumalar diliyorum…

Tüm hayvanlar, bitkiler, kayalar, su, gökyüzü yaşam enerjilerine ve bilince sahiptir. Yaşam çok sınırlı bir biçimde tanımlanan bir şey olarak görülmemelidir. Yaşam her şeyde mevcuttur. Sözde modern bilimsel çağda yaşayan sizlerin henüz bütünüyle anlayamadığınız pek çok tipte yaşam formu vardır.

Daha yüksek bir bilimin var olduğunu anlamalısınız. ⭐️

Bu tüm doğa yasalarını anlayan ve kapsayan ve onlar arasında mevcut hassas ilişkileri açıklayan spirituel bir bilim­dir. Bu spirituel bilim koruyuculuk yasalarını içerir. O, bir koruyucunun her şeyden önce yaradılış enerjilerini (spiritüel ışık ve sevgiyi) getiren ve onları gezegensel yaşam küresi ya da modern bilimin bildiği ismiyle biyosfer için düzenle­yen bir varlık olduğunu bildirir. Şimdiki durumda, Dünya gezegeninde koruyucu grup olarak seçilmiş iki büyük tür vardır.

Birinci tür, şu anda gezegenin temel koruyuculuğunu oluşturan memeli deniz yaratıklarıdır. 🐋

Seçilmiş ikinci koru­yucu tür ise çok uzun bir zaman önce diğer yıldız sistemlerin­den buraya getirilmiş Dünya insanlarıdır. ⭐️🌎💫👶

Sizler koruyu­culuğun temel unsurlarının neler olduğunu, bu görevin nele­ri gerektirdiğini merak ediyor olabilirsiniz.

Koruyuculuk, en iyi memeli deniz yaratıklarının enerji­lerini gözlemleyerek anlaşılabilir. Ritüelleriyle, sonar şarkı­larıyla ve yolculuklarıyla onlar biyosferi canlandırırlar. Bali­na şarkısı dünyanın tüm okyanuslarında bulunur. 🐋O ayrıca göklerinizde de yankılanır. O Afrika, Amerika, Asya ve Avru­pa’nın en derin bölgelerinde bile mevcuttur. Memeli deniz yaratıklarının enerjileri hem gökyüzünde hem de sularda bulunduğundan, şarkılarıyla oluşturdukları büyük enerjiler yaşamı sürdüren rezonansı yaratır.🎶

Gerçekten de, onların ritüelleri yaşamın sürekli ve muhteşem biçimde yeniden yaratılmasını sağlar.

Her yıl Şubat ayından Ağustos ayına kadar, her iki ya­rıküreden de memeli deniz yaratıkları, bu biyosferdeki tüm türlerin üremeleri için gerekli enerjileri sağlayan pencerele­rin açılışını sağlamak amacıyla şarkı ritüelleri sergilerler. Bu doğurgan faaliyet tüm türlerin yeni yavrulara sahip ol­malarını ve Dünya’da yaşamın sürmesini mümkün kılar. Bu ritüeller pek çok yaşam formunun varlığını sürdürmesini sağlar. 🐳🐋🐬

Koruyuculuk, bundan dolayı, Leydi Gaia’nın rolüne kat­kıda bulunur ve bu rolü korur. 🌎O gezegenin ve yaşam formlarının varlıklarını bolluk içinde sürdürmelerini sağlar. Gezegeninizde tüm türler inanılmaz bir çeşitliliğe erişmiş ve var olan tüm çevrelerde gelişip zenginleşmiştir. Ancak, bu üçgenin (insanlar, memeli deniz yaratıkları ve Spirituel Hiyerarşi) bir parçası olan insanlar idareciliğin önemli veçhele­rini tamamen unutmuş ve ihmal etmişlerdir -şimdi bu görevi adamakıllı anlayıp uygulamaya başlamaları gerekmektedir. 💫

Dünya’nın çevresinin fıziksel varoluşunuzun dayanağı olduğunu, ona zarar vermemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Gerçekten de, gezegensel çevrenizi anlamalısınız, çünkü siz insanları önemli yaşam verici enerjilerle destekleyen bu çev­re, karşılık olarak, sizin dönüşüme uğrattığınız enerjilerle desteklenmelidir. Karşılıklı rollerinizi bilmek, koruyuculu­ğun ilk önemli kısmıdır. İyi bir idareci bunu uygular ve siz Dünya’nın idarecileri bunu öğrenmek zorundasınız. Varoluşunuzun son birkaç yüzyılı boyunca çevrenize saygı göstermeyi bıraktınız. Artık çevrenin kaderinizi şekillendirecek ka­pasiteye sahip olmadığına inandınız. Bu tamamen yanlış bir kavramdır!

Memeli deniz yaratıkları, Leydi Gaia’nın izniyle, onla­rın iyi ve sadık koruyucular olacaklarını bilerek galaktik in­sanları kıyılarınıza davet ettiler. Şimdi onlar size de bunu yapmanızı sağlayacak bir yol ve vasıta vermek istiyorlar. Spirituel Hiyerarşi’nin önemini görüp kabullenmenin yanı sıra, işe Dünya’nın çevresinin önemini görüp kabullenerek başlayın. Spirituel Hiyerarşi’yi nasıl anlayabileceğinizi sora­bilirsiniz; bunu en iyi vizyon, ritüel yoluyla ve tüm insanlar­da mevcut sezgi kalıplarını izleyerek yapabilirsiniz.

Tüm canlılara bilinç yoluyla verilen bu sevgi ve ışık kavramları nasıl iyi Dünya idarecileri ve kendi türünüzün rehberleri olabileceğinizi anlamanızın temelini oluşturur. Bazı Dünya insanları için bu süreç ve onun karşılığı kolayca gerçekleşmeyebilir, ama bu hepinizin yapmayı öğrenebileceğiniz bir şeydir. Çok uzun bir zamandan beri Dünya insanla­rı bu basit idarecilik işinin koruyuculuğun temel mekaniz­ması olduğunu anlayamamıştır.

Balina avlamak ve onunla ilişkili diğer işlemler cinayet­ten daha farklı bir şey değildir. Bu dünyaya yapmak ve ba­şarmak için geldiğiniz her şeyi ihmal etmenin ve onlara say­gısızlık göstermenin son perdesidir. Spirituel Hiyerarşiniz ve biz Sirius Konseyi, Dünya insanlarının balina avcılığının tüm veçhelerine derhal son vermelerini istiyoruz. Balina av­cılığı, bilinçli bir canlı türü ve bir koruyucu ırk için esas oluş­turan her şeye mutlak bir saygısızlık ve kayıtsızlık sergilemektir. Bu iğrenç durumun sürmesine izin veremeyiz. Koruyuculuğun aynı zamanda tam bilinçliliğe ulaşmak ve tüm insanlara ve diğer türlere saygı göstermeyi öğrenmek anla­mına geldiğini lütfen idrak edin. Koruyuculuk bilinci, (bitki­ler, kayalar ve su gibi) her şeyin değere sahip olduğunun farkındadır. Kendi ihtiyaçlarınız için su kaynaklarını ya da ormanları korumak yetmez. Koruyuculuk bundan daha fazla bir şeydir ve eğlence için doğal kaynakları kullanmak hepsi­nin içinde en az önemli faaliyettir.

Biz Siriuslular ve Galaktik Federasyonlu kardeşleriniz, gezegeninizdeki yaşamın gelişip zenginleşme sürecine yar­dımcı olmak için buradayız. Bizler hiçbir biçimde Dünya’daki yaşamı yok etmek için burada bulunmuyoruz. 💙

Böyle bir faaliyet bir koruyucuya ait olamaz. Siz bu gezegene Spiritu­el Hiyerarşi’nin talimatlarını yerine getirmeye, kendi rolü­nüzü ve dünyanızda bulunan diğer koruyucuların rolünü cid­diye almaya, bunlara karşı saygılı davranmaya geldiniz. Unutmayın ki Dünya’da büyük ve müthiş bir bolluk vardır ve bu bolluk, eğer uygun şekilde ve hakkıyla bakılırsa, daha da büyük bir bolluk yaratacaktır. Gezegeninizdeki tüm in­sanların bu mantığı anlamalarını istiyoruz.

Biz galaktik insanlar koruyucu bir türüz; bundan dola­yı, geçici olarak unutmuş olsanız da, Dünya insanlan da öyledir. Şimdi sizi kuşatan melek varlıklardan oluşan Spirituel Hiyerarşi sizin yüksek bilince erişmenize yardımcı oluyor ve hep yardımcı olacaktır. Bunun için, tepetaklak olmuş uygar­lığınıza bakıp neyin onarılması gerektiğini inceleyin. Bu onarma süreci oldukça basit bir süreçtir ve insanlar iyi “ta­mircilerdir”.

Koruyucu bir tür olarak, galaktik insan bir ışık varlık­tır; fiziksel olduğu gibi ruhsal bir varlıktır da. Madde içinde ruh olarak bulunma yeteneğiniz sizi benzersiz bir varlık kı­lar. Buna ek olarak, hayatın seks, açlık, susuzluk ve ölüm gibi salt reflekslerinin ötesine uzanan özel bir bilince de sa­hipsiniz. Siz tüm bunların salt fizikselliğini aşıyorsunuz. Siz bir gezegene diğer canlıların sorumlu bir idarecisi olarak yer­leştirilen bir varlıksınız. Bu siz tam bilinçlilik kapasitesine sahip olduğunuz için yapılır.

Çevrenizdeki memeli deniz yaratıkları bu tam bilinçliliğin günlük yaşamda ne anlama geldiğinin bir örneğidir. On­ların koruyuculuğuna baktığınızda, yaşamlarını gezegensel sisteminizin varlığını sürdürmesini ve gelişmesini sağlayan enerjileri oluşturma sürecine cömertçe ve bütünüyle adadık­larını görürsünüz. Oysa insanlar zamanlarını sık sık çevreyi yok etmek ya da ters biçimde değişime uğratmak, birçok canlı türünü katletmek ve gezegenin temel yaşam yapılarını mahvetmekle geçirmişlerdir.

Dünya’nın fiziksel yapısının ilahi bir amaç için yaratıl­mış olduğunu söylemiştik. Bu ilahi amaç, Tanrılık aleminde­ki melek varlıklar tarafından oluşturulmuş ve Tanrı’nın kal­binden realiteye aktarılmıştır. O bir amaç için yapılmıştı – fiziksel bir ışık yaradılışı meydana getirmek için. İşte tüm Dünya insanları bu süreci anlamalı ve uyanış rollerini üst­lenmelidirler. 🙌

Dünya insanları bu süreci anlamalı ve burada bulun­ma nedenlerini kabul etmeye ve uygulamaya tam anlamıyla hazırlanmalıdır. Sizler, gezegeninizin enerjilerini herkesin görmesi için mükemmel bir vitrin olarak odaklayacak zarif ve ışıklı bir yaşam küresi yaratmak için hep birlikte çalışan – ve memeli deniz yaratıklarından, Dünya insanlarından ve Leydi Gaia’dan oluşan- büyük bilinç üçgeninin bir parçası olarak burada bulunuyorsunuz. 🌎

Sizler gezegenleri, sadece, belli bir yıldızın çevresinde o yıldız ölene dek dönen ve sonunda o da yok olan üçüncü boyut nesneleri olarak görmemelisiniz. İncelenmesi gereken faaliyet bu değildir. Evrendeki her şey belli bir amaçla var olur. Eğer bilinç olarak ve gelecekteki galaktik rollerinizde – hatta evrensel rollerinizde- ilerlemek istiyorsanız, sizin de bu belli amacı anlayıp yerine getirmeniz gerekir.

Bu yüzden, bir ışık, sevgi ve bilinç koruyucusu olduğu­nuzu ve insanlardan, memeli deniz yaratıklarından ve Spiri­tuel Hiyerarşi’den oluşan bu büyük koruyuculuk üçgeninin bir parçası olduğunuzu unutmayın. Gezegeniniz şu anda ye­ni bir Altın Çağın eşiğinde bulunuyor ki bu çağ Dünya insanlarını ihya edecek ve gerçek yuvalarına buyur edecektir. O sizlerin Tanrı’nın niyet ettiği galaktik varlıklar olabilme­niz için geliyor! Bu keşifte siz, olağanüstü gezegeniniz ile ve memeli deniz yaratıkları gibi diğer koruyucu türlerle büyüle­yici bir ilişki içine gireceksiniz. Bu ilişkiler içinde siz ayrıca, Tanrı’nın Spirituel Hiyerarşisi denen o parlak melekler gru­bu ve yükselmiş üstatlarla da el ele çalışacaksınız. Bu ortak­lık, her nereye doğru ilerlerseniz ilerleyin, kalbinizi sevgiyle tutuşturacak ve sonsuzluğunuzu sevgiyle dolduracaktır. 🙏🌸💗

Ve sonra, tam bilinçli bir ışık insanlığı olarak, hepiniz ruhunu­zun derinliklerinde gizlice fısıldanan o sonsuz ihtişam âlem­lerine doğru ilerleyeceksiniz.

Kaynak: Galaktik İnsan kitabı